V338- וילאריניה | הארבור

מגורים

פרויקט בשותפות עם: מיגל ברוצ'אדו (arq.)

לקוח: פרטי

שטח: 292.00 מ"ר

צוות: לדה הנדסה ליבה.

בנייה: להגדרה

התקשרות חוזית: 2022

[Em projeto]
מיקום | פברואר 2021
גובה סט ראשי
עיצוב בשותפות

שיקום הבית בוילאריניה, שהוכנס לאזור מוגן לאחרונה אך מוגן בעיר, מתגלה כפרויקט בשותפות עם ארק. מיגל ברוצ'אדו.

באדריכלות קבועה, לא היה מקום ליצור שינויים שהביאו לאי-רציפות עירונית.

עם הנחות מוגדרות ומאוזנות היטב עם DRCN (המנהלת האזורית לתרבות הצפון) פותח הפרויקט ויצר מבנה עכשווי ועכשווי למשפחה צעירה עם שני ילדים.